Výměna zdroje Co-60 v IFJ Krakov

Publikováno dne 8.11.2018.

V průběhu 44. týdne 2018 byla dokončena výměna zdroje ionizujícího záření 60Co v kobaltovém ozařovači Theratron 780E instalovaném v IFJ v Krakově. Celý proces výměny ZIZ byl rozložen na tři etapy. Etapou první bylo provedení funkčních testů ozařovače. Po úspěšném zakončení první etapy následovala etapa druhá – vybití ozařovače. Následně s několikatýdenním odstupem byla zahájena poslední, třetí etapa – nabití ozařovače, funkční testy a dozimetrické proměření ozařovače. Celá akce byla do určité míry ztížena prostorovými možnostmi v ozařovně a nesla s sebou značné riziko během vybíjení a nabíjení ozařovače. Přes všechna omezení a komplikace byl projekt úspěšně ukončen v termínu a předán zákazníkovi.