UJP PRAHA podpořila inovace v oblasti jaderné bezpečnosti

Evropská komise uděluje uznání vynikajícím výzkumným pracovníkům nebo inženýrům, kteří přišli s inovativními nápady nebo navrhli nová řešení v oblasti využívaní jaderné energie, pomocí takzvané Nuclear Innovation Prize. V kategorii bezpečnosti reaktorových systémů získal letos první místo a prémii 50 tisíc eur projekt MultiProtectFuel Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, který vede Martin Ševeček z Katedry jaderných reaktorů (KJR).

Společnost UJP PRAHA a.s. byla do řešení projektu zapojená, více informací naleznete v článku Ocenění získaná pracovníky FJFI.

Nová investice – Charpyho kladivo Instron 450MPX

V červnu 2020 bylo v UJP PRAHA a.s. nainstalováno a zprovozněno nové testovací zařízení.
Jedná se o Charpyho kladivo, typ Instron 450MPX, s rozsahem do 450 J. Vybavení umožňuje klasickou i instrumentovanou rázovou zkoušku a to i za snížených či zvýšených teplot. Proti původnímu zařízení s rázovou energií 300 J došlo ke zpřesnění měřených veličin a zlepšení bezpečnosti obsluhy. Nové kladivo je kompletně zakrytované, vybavené motorizovaným nátahem a datovým přípojením k PC s programem na zpracování naměřených hodnot.

Pravidelně a úspěšně recertifikujeme systému řízení jakosti

Společnost UJP PRAHA a.s. obhájila počátkem letošního května periodický audit v rámci svého zavedeného Integrovaného systému řízení. Vedle certifikátů ISO 9001:2015 (systém managementu jakosti), ISO 14001:2015 (systém environmentálního managementu), ISO 13485:2012 (systém managementu zdravotnických prostředků), tak opětovně disponujeme Certifikátem ES – Systémem komplexního zabezpečování jakosti, který zahrnuje procesy pro návrh, výrobu a konečnou kontrolu/testování následných skupin produktů:

  • Radioterapeutické kobaltové ozařovače
  • Rentgenové simulátory pro radioterapii
  • Systémy pro radioterapii

Jednotlivé procesy byly posouzeny dle Článku 11.3 a) Přílohy II s výjimkou části 4 (Modul H2) Směrnice 93/42/EHS pro zdravotnické prostředky a jsou ve shodě s aplikovatelnými požadavky. Věříme, že tímto posunujeme naše procesy zase o kus dál. Jednotlivé certifikáty jsou v sekci Ke stažení.

UJP PRAHA a.s. se zapojila do projektu „Tiskne celé Česko“

Vzhledem k současné situaci, kdy je v České republice nadměrná poptávka po ochranných pomůckách pro doktory, zdravotníky a pracovníky sociálních služeb, se i naše společnost rozhodla využít všechny výrobní kapacity a proto pracovníci z technického vývoje, se připojili do projektu https://www.tisknecelecesko.cz/.
Pomocí naší 3D tiskárny vyrábíme jednotlivé komponenty pro výrobu ochranných štítů, které poté zasíláme na pracoviště Postkomplet do Olomouce. Odtud jsou hromadně odesílané do Chrudimské nemocnice, která zajišťuje jejich vstupní dezinfekci a kompletaci výrobků. Následně jsou ochranné štíty sterilizovány a rozesílány do jednotlivých nemocnic, ordinací či domovů sociálních služeb.
Je nám ctí, že můžeme přispět k bezpečnější práci zdravotníků a lékařů, kteří pomáhají nám všem s největším nasazením.

Reakce UJP PRAHA a.s. na nařízení Vlády ČR ze dne 15. 3. 2020, jehož cílem je omezit šíření onemocnění COVID-19

Vážení obchodní partneři,

z důvodu minimalizace rizika nákazy a bezpečnosti Vaší i našich zaměstnanců vydalo vedení společnosti UJP PRAHA a.s. balíček opatření. Některá z těchto opatření se mohou týkat i Vás, proto Vás tímto žádáme o pochopení a spolupráci.

Od 16. 3. 2020 omezujeme návštěvy ve společnosti UJP PRAHA a.s. pouze na ty nezbytně nutné. Tyto návštěvy musí být předem nahlášeny a schváleny vedením společnosti. Toto opatření se týká i všech obchodních schůzek, auditů apod. Pro další informace k tomuto omezení, prosím, kontaktujte naše pracovníky, se kterými býváte v běžném kontaktu.

Pro řidiče vozidel nad 3,5 t, kteří budou vjíždět do areálu, platí mimořádná bezpečností a hygienická opatření. Žádáme Vás tímto o seznámení řidičů s tímto opatřením a zajištění jeho dodržování:

  • řidič musí být vybaven vlastní rouškou/respirátorem,
  • řidič se smí pohybovat při nakládce/ vykládce pouze v blízkosti vozidla, volný pohyb mimo místo nakládky je zakázán,
  • řidič tak bude při nakládce/vykládce přicházet do kontaktu pouze s našimi proškolenými zaměstnanci vybavenými ochrannými pomůckami,
  • veškeré administrativní formality budou zajišťovány přímo u vozidla. Řidič v tomto případě nebude navštěvovat kanceláře.

A stále platí, že život a zdraví našich zaměstnanců a obchodních partnerů pro nás bude vždy na prvním místě. I za cenu případného omezení některých služeb nebo komfortu. Věříme, že je přijmete s pochopením.

Vernisáž výstavy 65 let jaderného průmyslu v Česku

8. října 2019 byla v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně zahájena výstava 65 let jaderného průmyslu v Česku, která připomíná historii, současnost a schopnosti českého jaderného průmyslu. Do výstavy se zapojila také naše společnost UJP PRAHA a.s.

České firmy touto výstavou, kterou budou moci do konce roku 2020 navštívit obyvatelé řady českých měst, chtějí ukázat, že mají zkušenosti a že jsou připraveny se zapojit do výstavby jaderných elektráren opět v maximální možné míře.

Výstavu organizuje zpravodajský web Atominfo.cz, který se zaměřuje na novinky v oblasti jaderné energetiky, jaderného průmyslu, jaderné medicíny a dalších oblastí mírového využívání jaderné energie.

Oprava ozařovacího stroje Chisostat

V posledním týdnu měsíce června byla naší společností ukončena oprava ozařovacího přístroje Chisostat, jejíž součástí byla demontáž stávajícího zdroje ionizujícího záření radionuklidového zdroje kobalt 60 (60Co), jeho naložení, odvoz, vybití a provedení ekologické recyklace. Jednalo se o radioaktivní zdroj, který je uložen v ozařovacím přístroji Chisostat umístěném v budově ozařovny na katedře radiobiologie, Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Brně.
Oprava ozařovacího přístroje byla značně zkomplikována malými rozměry ozařovny a netypickým umístěním přístroje. Z výše uvedených důvodů bylo nutné využití alternativních metod a speciálních zdvihacích zařízení modulárního typu.
Nedílnou součástí realizace zakázky bylo kromě oprav a dodávek i provedení přejímacích zkoušek ZIZ, oživení ozařovače, zaškolení obsluhy, vypracování a předání nezbytné dokumentace.

Dodávka ozařovače TERABALT 100 do Chudžandu v Tádžikistánu

Publikováno dne 22.11.2018.

UJP PRAHA a.s. již po několikáté vyhrála výběrové řízení u Mezinárodní agentury pro atomovou energii IAEA na dodávku radioterapeutického ozařovače. V rámci rozvojové pomoci jsme tak dodali a úspěšně tento měsíc předali v Tádžikistánu do města v Chudžand náš ozařovač TERABALT 100. Součástí dodávky byl plánovací systém PlanW a verifikační systém TERAGIS.

Další zajímavostí na tomto projektu je budova samotné ozařovny. Tu architektonicky navrhl český ateliér Ježková Jaroš z Prahy. Hlavní odborností ateliéru je navrhování zdravotnických staveb – od lékáren, přes nemocnice až po vysoce specializovaná zařízení se špičkovými technologiemi.

Výměna zdroje Co-60 v IFJ Krakov

Publikováno dne 8.11.2018.

V průběhu 44. týdne 2018 byla dokončena výměna zdroje ionizujícího záření 60Co v kobaltovém ozařovači Theratron 780E instalovaném v IFJ v Krakově. Celý proces výměny ZIZ byl rozložen na tři etapy. Etapou první bylo provedení funkčních testů ozařovače. Po úspěšném zakončení první etapy následovala etapa druhá – vybití ozařovače. Následně s několikatýdenním odstupem byla zahájena poslední, třetí etapa – nabití ozařovače, funkční testy a dozimetrické proměření ozařovače. Celá akce byla do určité míry ztížena prostorovými možnostmi v ozařovně a nesla s sebou značné riziko během vybíjení a nabíjení ozařovače. Přes všechna omezení a komplikace byl projekt úspěšně ukončen v termínu a předán zákazníkovi.