Certifikace

Činnosti a procesy při realizaci našich produktů řídíme tak, aby poskytovaly stabilní a očekávané výsledky, a uspokojovaly všechny zainteresované strany. K tomu nám slouží integrovaný systém řízení jakosti a životního prostředí. Postoj ve vztahu k našim zákazníkům a zainteresovaným stranám jsme vyjádřili v politice společnosti. Splnění výše uvedených principů necháváme posoudit nezávislou stranou, státní autoritou či certifikační organizací.
Společnost UJP PRAHA a.s. je s ohledem na svou činnost a v souladu s požadavky tzv. “atomového zákona” a dalších předpisů  držitelem řady důležitých certifikátů a povolení.

SYSTÉMOVÁ CERTIFIKACE

Certifikace systému managementu – ISO 9001:2015 
Certifikace EN ISO 9001 je zaměřená na management jakosti a představuje  celosvětově uznávaný standard.

Certifikace managementu řízení – ISO 13485:2016
Certifikace systémů jakosti u výrobců prostředků zdravotnické techniky vychází z normy EN ISO 9001 s doplněním specifických požadavků pro jednotlivé kategorie zdravotnických prostředků.

Certifikace systémů managementu – ISO 14001:2015
Tato norma je zaměřena na podporu ochrany životního prostředí a prevence znečišťování. Nestanovuje žádné striktní požadavky na environmentální chování organizace, ale především klade důraz na dodržování legislativních požadavků týkajících se životního prostředí.

VÝROBKOVÁ CERTIFIKACE

  • Typová schválení obalových souborů pro přepravu radionuklidů typ B(U) a typ IP
    Na každý jednotlivý výrobní typ je Státním úřadem pro jadernou bezpečnost ČR vystaveno rozhodnutí o typovém schválení. Celkem se jedná o cca 40 standardně dodávaných typů.
  • Certifikace shody se směrnicí Rady Evropy číslo 93/42/ECC („CE“ značka)
    Zdravotnické prostředky pro klinickou radioterapii jsou navrženy a vyráběny ve shodě se směrnicí Evropské unie, která reguluje požadavky na zdravotnické prostředky. Tyto výrobky jsou způsobilé k uvedení na trh zemí EU a s označením „CE“.
  • Národní certifikace zdravotnické techniky povolující uvedení na trh v zemích mimo EU, např. Rusko, Bělorusko, Ukrajina, Kazachstán

OPRÁVNĚNÍ PODLE ATOMOVÉHO ZÁKONA 

• Povolení k výrobě a nakládání se zdroji ionizujícího záření
• Povolení k nakládání s jadernými materiály
• Povolení k nakládání s radioaktivními odpady
• Povolení k přepravě jaderných materiálů

PERSONÁLNÍ CERTIFIKACE

• Zvláštní odborná způsobilost při řízení prací se zdroji ionizujícího záření
• Mezinárodní certifikát manažera jakosti, též pro zdravotnické prostředky (EOQ a MDD)
• Mezinárodní certifikát svářecího technologa
• Osvědčení o kvalifikační zkoušce „vizuální kontrola povrchu svarů“.
• Certifikáty pro specifické činnosti NDT dle požadavků standardy Std-201 APC:2011
• Certifikát v oboru NDT dle požadavků standardy Std-201 APC:2011
• Kvalifikace v oblasti nedestruktivní defektoskopie kovových materiálů, svarů, ap.

Činnost společnosti podléhá dozoru příslušných orgánů:

• Státní úřad pro jadernou bezpečnost z pohledu jaderné bezpečnosti a radiační ochrany
• ČIŽP z pohledu zákona o vodách a zákona o ovzduší
• Magistrát hl. m. Prahy v záležitostech zákona o odpadech
• Inspekce práce z pohledu bezpečnosti práce a pracovně-právních vztahů