Zákaznická podpora

Vítejte v podpoře produktů společnosti UJP PRAHA a.s.

Podpora produktů společnosti UJP PRAHA a.s. se týká všech zdravotnických prostředků (výrobků), které společnost uvádí na trh. Popis a informace o jednotlivých verzích je veden v česko-anglické mutaci, dle požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 výrobce zaručuje poskytnutí informací v příslušném jazyce uživatele, pro poskytnutí těchto informací kontaktujte obchodní oddělení. V případě zájmu o další informace o řešení instalace “na míru” požadavkům vašeho zdravotnického zařízení kontaktujte obchodní oddělení pro cenovou nabídku.

TERAGIS RVS

 

Verze
Version
Datum uvolnění
Date of release
Popis změn
Description of changes
1.1-31 29.1.2018 Přidána podpora azbuky v importovaných DICOM souborech.
Support for Cyrillic in imported DICOM files was added.
1.1-30 3.7.2017 Přidána podpora MLC (Multi Leaf Collimator). Pozice lístků MLC je přenášena z plánovacího systému pomocí DICOM protokolu. Pozice jsou přenášeny do simulátoru TERASIX.
MLC (Multi Leaf Collimator) support added. The position of the MLC leaves is transferred from the planning system using the DICOM protocol. The positions are transferred to the TERASIX simulator.
1.1-29 26.4.2017 V systému bylo umožněno zadávat pracovní a volné dny. Dřívější verze předpokládala víkend jako sobota + neděle, nyní lze toto chování volně konfigurovat, např. nastavit jako volné dny pátek + sobota (arabské země).
The system was allowed to enter working and nonworking days. Earlier versions anticipated weekends as Saturdays and Sundays; this behavior can now be freely configured, e.g. set as nonworking days Friday + Saturday (Arab countries).
1.1-28 14.1.2016 Seznam diagnóz byl aktualizován a rozšířen o ruský jazyk. Zobrazení jazykové verze diagnóz je automaticky přepínáno podle zvolené jazykové verze systému TERAGIS.
The list of diagnoses has been updated and extended by the Russian language. The language version of the diagnosis is automatically switched according to the selected language version of TERAGIS.

PlanW TPS

 

Verze
Version
Datum uvolnění
Date of release
Popis změn
Description of changes
3.0.2022 – 26.09.2022 26.09.2022 Změna označení verze z důvodu hlídání platnosti hardware licencí.
Change of version designation due to hardware version limitation time.
3.0.2020 – 21.12.2020 21.12.2020 Změna označení verze z důvodu hlídání platnosti hardware licencí.
Change of version designation due to hardware version limitation time.
3.0.2019 – 12.12.2019 12.12.2019 Zpřístupnění protokolu PLD in-vivo dozimetrie.
Doplnění klávesových zkratek, zejména do modulu Plánování.
Superficial in-vivo dosimetry protocol is now available in the system. 
New keyboard shortcuts have been implemented, especially into the Planning module.
3.0.2018 – 27.08.2018 27.08.2018 Digitizér – Všechna tlačítka dosažitelná lens kurzorem.
Odladěné zobrazení jednotlivých částí bloku.
Opraven refresh polohy iso.
Opravena funkčnost automatického výběru mazané části kontury.
Export dávkové distribuce lokálně na disk je funkční.
Oddělovače desetinných míst jsou tečky.
Velikost a typ písma v zápatí protokolu plánu jsou stejné.
Maximální transmise backup clony je 20%.
Zobrazení hodnoty TPR v protokolu in-vivo dozimetrie.
Při exportu RT plánu je provedena jeho kontrola. Výsledek je zaznamenán do log souboru.
Při změně typu záření jednoho pole nedojde ke změně typu u ostatních polí.
Při DICOM exportu dávkové distribuce jsou správně vyplněny tagy 3004,000a a 300c,0006
Možnost výpočtu DD je aktivní po zadání pole typu DynamicArc.
Opraveno zobrazení polohy pacienta při úhlu stolu 90°.
Exportují se CT řezy zadané ze snímku (scan).
Odladěná funkčnost VOI rámečku.
Doplněno SOPinstanceUID při exportu RT struktur u fantomu.
Postupné promazávání dicom logu.
Odladěno vykreslení kontury při specifickém postupu.
Sjednocení klávesových zkratek v jednotlivých modulech TPS a zažitých zkratek známých z OS.
Digitizer – All buttons are reachable by lens cursor.
The display of individual parts of the shielding block is fine-tuned.
The refresh of displayed iso position is fixed.
The functionality of automatic selection of contour part that should be deleted is fixed.
Export of dose distribution locally to disk is fixed.
Decimal separators are dots.
The font size and font in the plan protocol footer are unified.
The maximum transmission of the backup jaw is 20%.
TPR value is dispalyed in an in-vivo dosimetry protocol.
When the RT plan is exported, it is checked. The result is recorded in a log file.
When the radiation type is changed for one field it does not affect the radiation type of other fields.
When dose distribution is exported, the DICOM tags  3004,000a a 300c,0006 are filled correctly.
The DD calculation option is active when DynamicArc field is added.
The display of patient position for 90° couch rotation is fixed.
CT slices entered in graphical format (scanned image) can be exported.
VOI frame functionality is fine-tuned.
The SOPinstanceUID is filled when RT structures delineated in phantom are exported.
DICOM log is deleted gradually – row by row.
The contour rendering using a specific procedure is fine-tuned.
Unification of keyboard shortcuts used in TPS individual modules with familiar shortcuts known from OS.
3.0.2017 – 16.11.2017 16.11.2017 Změna CE značky (nové číslo DNV).
Change of CE mark (new DNV number).
3.0.2017 – 6.10.2017 6.10.2017 Export spočtené dávkové distribuce – změna názvu souboru z PET.xxx na RTD.xxx
Export of calculated dose distribution – change of the file name from PET.xxx to RTD.xxx
3.0.2017 – 27.3.2017 27.03.2017 Podpora importu dozimetrických dat ve formátu Sun Nuclear.
Support for the import of dosimetric data in Sun Nuclear format.
3.0.2017 – 31.1.2017 31.01.2017 Rozšíření výtisku schváleného plánu o parametr název pole.
Name of field parameter was added into the printout of approved plan.
3.0.2016 – 29.3.2016 29.03.2016 Úprava vzhledu dialogového okna průvodce instalací PlanW.
Modification of the look of PlanW installation wizard.
3.0.2016 – 8.1.2016 08.01.2016 Oprava s otevřením tzv. portálového plánu na simulátoru nebo CT simulátoru a umožnění 2D a 3D verifikace polohy.
The opening a so-called portal plan on a simulator or CT simulator and enabling 2D and 3D position verification is fixed.