Jaderný průmysl

Společnost disponuje náležitými povoleními, která ji opravňují jak k činnostem s jadernými materiály jako je ochuzený nebo přírodní uran, tak k nakládání s uzavřenými radionuklidovými zářiči (URZ) pro průmyslové a lékařské aplikace. Mezi činnosti patří:

 • výroba zdrojů IZ (zdravotnické a průmyslové ozařovače, URZ, jaderné materiály…)
 • přeprava ve vhodných obalových souborech
 • skladování, likvidace
 • recyklace na technologické lince
 • příprava jaderného materiálu na dlouhodobé uskladnění – společnost provádí dlouhodobé výzkumy slitin a je vlastníkem unikátní technologie
 • možnost výroby výrobků z jaderného materiálu z dodaného materiálu

V případech, kdy použití jaderného materiálu není žádoucí (např. z legislativních důvodů), umíme stínící prvky vyrobit z wolframu.


ČINNOSTI S JADERNÝMI MATERIÁLY
Společnost vlastní technologie pro produkci výrobků z jaderného materiálu, zejména z ochuzeného uranu jako např.:

 • výroba obalových souborů s využitím jaderných materiálů (také dle požadavků zákazníka)
 • stínění pro defektoskopická zařízení
 • výrobky pro další průmyslové aplikace jako např. závaží, setrvačníky
 • přírodní, nízko obohacený a ochuzený uran – skladování, recyklace, likvidace
 • výzkumné a vývojové práce v oblasti palivového cyklu
 • výroba uranových sloučenin pro potřeby sklářského průmyslu

UJP PRAHA a.s. dále rozvíjí náročnou technologii tavení, legování, obrábění, povrchové ochrany uranu, uranových dílů a výrobků z kovového ochuzeného uranu.  Součástí projektu je i budování ZNALOSTNÍHO PORTÁLU pro držitele jaderných materiálů,  který bude poskytovat informace o nových technologiích ukládání a likvidaci jaderného materiálu.

ZDROJE IZ

Pro průmyslové i lékařské aplikace dodáváme jak nejběžnější radionuklidy (60Co, 75Se,  137Cs, 192Ir,  241Am…) tak i méně časté radionuklidy dle přání zákazníka. V této oblasti zajišťujeme:

 • dovoz, vývoz a distribuci
 • průmyslové zdroje
 • zdroje pro zdravotnickou techniku
 • přebíjení defektoskopů a jiných pracovních krytů
 • přijímací zkoušky, zkoušky dlouhodobé stability, zkoušky provozní stálosti

LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ VYZAŘUJÍCÍ IZ 
Jsme schopni tzv. „na klíč“ zajistit likvidaci starých ozařovacích hlavic, defektoskopů, aj.:

 • ADR přeprava
 • vyjmutí případného URZ na pracovišti horké komory
 • ​likvidace jaderného materiálu
 • vystavení protokolu o převzetí/likvidaci

HORKÁ KOMORA
Horká komora umožňuje práce se zdroji IZ, které emitují vysoký dávkový příkon, a to včetně vysokoaktivních URZ (HASS) až do aktivity 2 000 TBq na jeden URZ. Jde zejména o práce:

 • přejímací zkoušky, zkoušky dlouhodobé stability – přímý otěr, výluh, ověření výrobních čísel
 • přebíjení URZ v mobilních defektoskopických krytech, průmyslových i lékařských ozařovačích
 • vybíjení starých zařízení s URZ před likvidací, včetně likvidace (uložení) starých URZ
 • opravy zařízení s URZ
 • výroba nových URZ
 • přepouzdření starých URZ – prodloužení životnosti

DOZIMETRICKÉ OZAŘOVAČE

 • kalibrační ozařovače pro dozimetrické laboratoře

DALŠÍ SLUŽBY V OBLASTI DEFEKTOSKOPIE:

 • dodávka defektoskopických zařízení
 • přejímací zkoušky nových defektoskopických zařízení a příslušenství
 • předepsané revize krytů pro defektoskopii (zkoušky dlouhodobé stability ZDS)
 • výměna URZ  tzv. přebíjení, skladování, likvidace
 • ADR doprava
 • ADR bezpečnostní poradce
 • měření radiace na pracovišti (dozimetrická služba)
 • služby odborného poradenství, služby dohlížející osoby, školení radiační ochrany, havarijní služby