Grantové projekty

Centrum Radioterapeutických Technologií

Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)
Podprogram: POTENCIÁL – VI. VÝZVA

Název projektu: Centrum Radioterapeutických Technologií

Poskytovatel dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Číslo a název výzvy: 01_19_297 POTENCIÁL – VI. VÝZVA
Řešitelé: UJP PRAHA a.s.
Evidenční číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_297/0019594
Realizace: 01/2020 – 02/2023
Anotace projektu: Projekt řeší vybudování centra pro výzkum a vývoj nových technologií aplikovatelných při výrobě radioterapeutických ozařovačů. Primárně se jedná o investiční projekt na vybudování infrastruktury formou nákupu laboratorního a testovacího lineárního urychlovače včetně licence na jeho následný další vývoj, výrobu a komercializaci. Součástí projektu je i nákup drátořezného elektroerozivního automatu pro následný VaV MLC kolimátorů a CT pro přípravu před radioterapeutickou procedurou.
Rozpočet projektu: 28 079 000,- CZK
Etapy:
E01 Nákup příslušenství pro měření jakosti radioterapeutických přístrojů T: 01. 01. 2020 – 31. 10. 2020
E02 Nákup, instalace a uvedení do provozu elektroerozivní drátové řezačky T: 01. 11. 2020 – 31. 12. 2021
E03 Nákup, instalace a uvedení do provozu laboratorního a testovacího systému pro vývoj lineárního urychlovače T: 01. 05. 2021 – 30. 11. 2022
E04 Nákup a instalace počítačového tomografu s možností využití v radioterapii T: 01. 11. 2021 – 28. 02. 2023

Nabídka využití výzkumné infrastruktury

V rámci projektu Centrum Radioterapeutických Technologií reg. č.  CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_297/0019594 bylo pořízeno následující přístrojové vybavení:

Uvedená nově vybudovaná infrastruktura je přístupná třetím osobám za účelem realizace smluvního výzkumu v projektech s veřejnou podporou i v projektech určených k přímé komercializaci bez využití veřejné podpory. Využití dané infrastruktury není ničím limitováno a způsoby možných využití jsou u každého z výstupů uvedeny separátně. Pro případné využití kontaktujte úsek vědy a výzkumu UJP PRAHA a.s.: Nad Kamínkou 1345, Praha – Zbraslav, 156 10, Lucie Kočová, tel: 227 180 321

Lineární urychlovač

Nový laboratorní a testovací systém pro vývoj lineárního urychlovače pro zdravotnické a průmyslové potřeby. Systém je využitelný pro:

 • možnosti testování kvality radioterapeutických svazků,
 • ověření nových modelů radioterapeutických plánovacích systémů,
 • krátkodobé ozáření průmyslových výrobků fotonovými svazky,
 • testování radiační odolnosti organických i anorganických materiálů,
 • výzkum a vývoj nových technologických prvků pro ověření mechanické odolnosti vlivem působení fotonového záření,
 • výzkum a vývoj nových komponentů pro výrobu lineárních urychlovačů,
 • ověření moderních radioterapeutických technik na testovacích fantomech.

Nabídka služeb VaV pro jiné subjekty:

 • ozařovací testy materiálů,
 • testování radiační stability a odolnosti mikroelektronických prvků,
 • ověřování výpočetních modelů 3D rozložení dávky v neživých systémech,
 • testování dozimetrických přístrojů na vysoké dávky.

Lineární urychlovač

Dozimetrické přístroje pro zajištění kvality v radioterapii

Komplexní systém pro ověření kvality svazku záření z lineárních urychlovačů a radionuklidových ozařovačů. Systém je využitelný pro:

 • testování jakosti fotonových svazků využívaných v radioterapii,
 • ověření dlouhodobé stability zdroje záření,
 • rutinní klinickou dozimetrii na radioterapeutických pracovištích,
 • ověření kvality radioterapeutických plánů,
 • dozimetrické srovnání s jinými metodami měření svazku v klinické praxi.

Nabídka služeb VaV pro jiné subjekty:

 • porovnání kvality instalovaných významných zdrojů ionizujícího záření,
 • provádění testování dlouhodobé stability provozovaných systémů,
 • ověření kvality výpočetních algoritmů používaného plánovacího systému,
 • srovnávací testy s jinými systémy pro měření dávek v klinické praxi.

Dozimetrické přístroje pro zajištění kvality v radioterapii

Drátová řezačka pro elektroerozivní zpracování kovů

Moderní elektroerozivní drátová řezačka pro automatizované tvarování speciálních tvarů stínících materiálů s vysokou hustotou na bázi wolframových pseudoslitin. Systém je využitelný pro:

 • výzkum a vývoj přesných tvarů speciálních kovových součástek,
 • vývoj nových částí speciálně přesně tvarovaných kovových prvků,
 • přesné dělení kovových materiálů do tloušťky 20 cm,
 • příprava kusových kovových součástek pro nové funkční vzorky či prototypy.

Nabídka služeb VaV pro jiné subjekty:

 • vytvoření speciálních kovových součástek s vysokou přesností,
 • návrh, příprava a vyrobení specifických stínících prvků pro ochranu před ionizujícím zářením,
 • přesné řezání kovových materiálů až do tloušťky 20 cm,
 • návrh a ověření vyrobitelnosti speciálních kusových součástek pro potřeby VaV a výzkumných organizací.

Drátová řezačka pro elektroerozivní zpracování kovů

Počítačový tomograf (CT přístroj)

Standardní CT přístroj pro experimentální radiodiagnostické testování a nedestruktivní analýzu organických a anorganických materiálů včetně biologických vzorků. Systém je využitelný pro:

 • přípravu a ověření výpočetních algoritmů pro 3D rozložení dávky v cílovém objemu,
 • možnosti skenování organických látek,
 • výzkum a vývoj vnitřních struktur prozařovaného materiálu,
 • rozvoj nových technologií v radioterapii,
 • ověření výpočetních kódů pro sledování dávek v těle pacienta,
 • příprava vstupních dat pro radioterapeutické systémy,
 • testování nových mikroelektronických prvků využitelných v radiologii.

Nabídka služeb VaV pro jiné subjekty:

 • možnost využití plnohodnotného skenovacího zařízení pro technické potřeby,
 • nesériové skenování různých speciálních materiálů včetně uměleckých děl,
 • výzkum nových organických materiálů a kompozitů,
 • společný VaV v oblasti nových detekčních systémů pro moderní CT systémy,
 • testování kompozitních materiálů s nízkým a vysokým protonovým číslem.

Počítačový tomograf (CT přístroj)