Certifikace
Společnost UJP PRAHA a.s. je s ohledem na svou činnost a v souladu s požadavky tzv. “atomového zákona” a dalších předpisů držitelem řady důležitých certifikátů a povolení.

Činnosti a procesy při realizaci našich produktů řídíme tak, aby poskytovaly stabilní a očekávané výsledky, a uspokojovaly všechny zainteresované strany. K tomu nám slouží integrovaný systém řízení jakosti a životního prostředí. Postoj ve vztahu k našim zákazníkům a zainteresovaným stranám jsme vyjádřili v politice společnosti. Splnění výše uvedených principů necháváme posoudit nezávislou stranou, státní autoritou či certifikační organizací.

Systémová certifikace

Certifikace systému managementu – ISO 9001:2015
Certifikace EN ISO 9001 je zaměřená na management jakosti a představuje  celosvětově uznávaný standard.

Certifikace managementu řízení – ISO 13485:2016
Certifikace systémů jakosti u výrobců prostředků zdravotnické techniky vychází z normy EN ISO 9001 s doplněním specifických požadavků pro jednotlivé kategorie zdravotnických prostředků.

Certifikace systémů managementu – ISO 14001:2015
Tato norma je zaměřena na podporu ochrany životního prostředí a prevence znečišťování. Nestanovuje žádné striktní požadavky na environmentální chování organizace, ale především klade důraz na dodržování legislativních požadavků týkajících se životního prostředí.

Výrobková certifikace

 • Typová schválení obalových souborů pro přepravu radionuklidů typ B(U) a typ IP
  Na každý jednotlivý výrobní typ je Státním úřadem pro jadernou bezpečnost ČR vystaveno rozhodnutí o typovém schválení. Celkem se jedná o cca 40 standardně dodávaných typů.
 • Certifikace shody se směrnicí Rady Evropy číslo 93/42/ECC („CE“ značka)
  Zdravotnické prostředky pro klinickou radioterapii jsou navrženy a vyráběny ve shodě se směrnicí Evropské unie, která reguluje požadavky na zdravotnické prostředky. Tyto výrobky jsou způsobilé k uvedení na trh zemí EU a s označením „CE“.
 • Národní certifikace zdravotnické techniky povolující uvedení na trh v zemích mimo EU, např. Rusko, Bělorusko, Ukrajina, Kazachstán

Oprávnění podle atomového zákona

 • Povolení k výrobě a nakládání se zdroji ionizujícího záření
 • Povolení k nakládání s jadernými materiály
 • Povolení k nakládání s radioaktivními odpady
 • Povolení k přepravě jaderných materiálů

Personální certifikace

 • Zvláštní odborná způsobilost při řízení prací se zdroji ionizujícího záření
 • Mezinárodní certifikát manažera jakosti, též pro zdravotnické prostředky (EOQ a MDD)
 • Mezinárodní certifikát svářecího technologa
 • Osvědčení o kvalifikační zkoušce „vizuální kontrola povrchu svarů“.
 • Certifikáty pro specifické činnosti NDT dle požadavků standardy Std-201 APC:2011
 • Certifikát v oboru NDT dle požadavků standardy Std-201 APC:2011
 • Kvalifikace v oblasti nedestruktivní defektoskopie kovových materiálů, svarů, ap.

Činnost společnosti podléhá dozoru příslušných orgánů

 • Státní úřad pro jadernou bezpečnost z pohledu jaderné bezpečnosti a radiační ochrany
 • ČIŽP z pohledu zákona o vodách a zákona o ovzduší
 • Magistrát hl. m. Prahy v záležitostech zákona o odpadech
 • Inspekce práce z pohledu bezpečnosti práce a pracovně-právních vztahů