Grantové projekty

Rychlý detektor radiačního poškození genetické informace

OPPIK

Program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)
Podprogram: APLIKACE – VÝZVA VIII.

Název projektu: Rychlý detektor radiačního poškození genetické informace

Poskytovatel dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Číslo a název výzvy: 01_20_321 APLIKACE – VÝZVA VIII
Řešitelé: UJP PRAHA a.s., Vysoké učení technické v Brně
Evidenční číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024889
Realizace: 03/2021 – 5/2023
Anotace projektu: Projekt je zaměřen na rychlé biodozimetrické stanovení míry ozáření osoby vystavené vysokým dávkám ionizujícího záření ze vzorku její tělní tekutiny. Vzorek tělní tekutiny (periferní krev, sérum, moč) je elektrochemicky analyzován a v řádu jednotek minut je stanovena hrubá míra poškození organismu měřením koncentrace molekul 8-hydroxyguaninu, který je považován za jeden z hlavních biologických ukazatelů poškození DNA vlivem ozáření, případně dalších molekul vznikající při oxidačním poškození DNA.
Rozpočet projektu: 13 449 287,- CZK
Etapy:
E01 Optimalizace elektrochemických metod pro detekci poškození DNA a návrh detekčního zařízení T: 01. 03. 2021 – 31. 10. 2021
E02 Vývoj a implementace optimalizovaných elektrochemických metod do nového detekčního zařízení T: 01. 11. 2021 – 30. 09. 2022
E03 Testování a ověření funkčnosti, validace kompaktního elektrochemického detektoru T: 01. 10. 2022 – 31. 05. 2023